Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия", От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността. Велико Търново: УИ, 2018, ISBN 978-619-208-141-6


Кильовски, Вакрилен (2018) Хибридната идентичност на междухудожественото произведение: семиотичен прочит на понятието "интермедия", От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността. Велико Търново: УИ, 2018, ISBN 978-619-208-141-6


 Статията осветлява понятието „междухудожествено произведение“ (Interart) като хибриден продукт на различните художествени дисциплини. Разглеждат се „дисциплинарния“ и „семиотичния“ подход при тълкуването на категорията „интермедия“. Проследява се и развитието и категоризацията на транс-медийните отношения през дихотомията „слово-образ“.
  Статия
 междухудожествено произведение, интермедия, „слово-образ“, политекстуалност


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  21561
 Вакрилен Кильовски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/