В чест на един знаменателен юбилей. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 244 с.


Налбантова, Елена (2018) В чест на един знаменателен юбилей. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 244 с. Проглас, кн. 1, 2018, с. 105-106 (год. ХХVII), ISSN 2367-8585 COBISS.BG-ID 1119668196


 Рецензия на сб. "Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност
  Рецензия
 
 Издадено
  21557
 Елена Налбантова

1. Камишева, Г. Мястото на д-р Димитър Мутев в „Ранните пътища на българската модерност“.// Светът на физиката, ISSN: 0861–4210, т. ХLI, бр. 4, 2018, с. 406.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/