Теорията за граматикализацията в езика – основни понятия и подходи. – В: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева (ред.). Език свещен (Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 330–349. ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID - 1284466916


Братанова, Боряна (2017) Теорията за граматикализацията в езика – основни понятия и подходи. – В: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева (ред.). Език свещен (Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 330–349. ISBN 978-619-208-123-2 COBISS.BG-ID - 1284466916


 Целта на настоящата разработка е да представи различни подходи, свързани с изследването на сложнoто и многоаспектно явление граматикализация. Това е процес, при който лексикалното значение на някои езикови единици избледнява и те постепенно развиват граматични функции. Такъв тип изменение обикновено се наблюдава при думи с висока честота на употреба в езика. В настоящото изследване се представят основни понятия от теорията за граматикализацията и се изгражда цялостна дефиниция на разглежданото универсално езиково явление. Проследяват се различните етапи при изменението на езиковите единици и се привеждат примери за граматикализирани единици в английския и в българския. В изследването се изхожда от общите постановки на теорията за граматикализацията, които се допълват и разширяват с тясноспециализирания когнитивен подход.
  Студия
 теория за граматикализацията, основни подходи, лексикално значение, граматична функция, езикови промени, етапи на граматикализация, граматикализирани езикови единици


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21496
 Боряна Братанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/