Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Педагогически функции на екоприказката в предучилищното екологично образование. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 181 – 191, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.


 В разработката се представят резултати от проведено проучване на педагогическите условия за промяна на детското отношение към природата чрез целенасочено прилагане на образователни моделни технологии, основани на екоприказки. Конкретизират се техните педагогически ефекти по посока подготвяне и изявяване на природонаучни компетенциии в детството. Уточнява се алгоритъм за работа с приказки с екологично съдържание.
  Доклад
 Ключови думи: екоприказка, интерактивност в предучилищното екологично образование, природонаучни компетенции в детството
 Издадено
  21493
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/