Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.


Дойчинова, Станка (2018) Отзив за дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мария Атанасова Чокани на тема Развой на жанровете на официално-деловия стил в българския и в полския език (автобиография, молба и пълномощно); научна област: 2. Хуманитарни науки професионално направление: 2.1. Филология научна специалност: Български език (Съвременен български език); 2018 г.


 
  Отзив
 
 Непубликувано
  21471
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/