Георгиев, Лъчезар. За мениджмънта и диверсификацията в сферата на книгоиздателските дейности [Студия]. // И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 106-118. ISSN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2017) Георгиев, Лъчезар. За мениджмънта и диверсификацията в сферата на книгоиздателските дейности [Студия]. // И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с. 106-118. ISSN 1310-4624 В: сп. И з д а т е л, 2017, № 2 (кн. 3-4), с 106-118 ISSN 1310-4624


 Студията изследва съвременните проблеми и тенденции в диверсификацията на издателските процеси, както и мениджмънта в книгоиздаването и печатните комуникации, като са проследени важни процеси при управлението на модерната издателска компания. засягат се и въпроси на издателския риск, концептуалността на издателския мениджмънт, ролята и качествата на мениджъра, както и мястото на редактора и останалите редакционни специалисти в структурата на издателството; проблемите за формирането на удачни цени, данъчни отчисления и печалба в издателската компания. Студията е с анотация на английски език.
  Студия
 мениджмънт, книгоиздаване, диверсификация, управленски процеси в издателската дейност, книга, автор.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21470
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/