Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език


Кирилова, Веска (2018) Ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език В. Търново


 Статията се спира на някои случаи на ненормативна субституция на проходните съгласни [s], [z] и [с], [з] в устната практика на френския и българския език и изследва причините, които ги обуславят.
  Статия
 ненормативна субституция, проходни съгласни [s], [z] и [с], [з], устна практика, френски език, български език


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  21469
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/