Ненормативна субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език


Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език Studia phililogica universitatis velikotarnovensis, 2017, т. 36(1), В. Търново: УИ“Св.св. Кирил и Методий“, с. 93-102. ISSN: 2534-9236 (Online). ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID 1277647332


 Статията се спира на някои случаи на субституция на средните гласни [O], [Ɔ] и на широката гласна [O] в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 ненормативна субституция, средните гласни [O], [Ɔ], широката гласна [O], устна практика, френски език, българскии език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21464
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/