Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. ISSN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. Иновации в печатните комуникации (= Georgiev, Lachezar. Innovations in the printing communications). // И з д а т е л, 2018, № 1 (кн. 1-2), с. 15-32. ISSN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател": Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Студията представя съвременни иновативни способи в печатните комуникации в книгопечатането и и модерните издателски процеси. Разгледани са конвенционални и дигитални машини за производството на книги и други видове печатни издания.
  Студия
 книгоиздаване, печатни комуникации, книга, автори, дигитален печат


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21444
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/