Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). В. Търново: „Ай анд Би“, 2018, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524


Алексиева, Милена (2018) Алексиева, Милена и Мирослава Петкова. Игровият подход в обучението по баскетбол (Второ преработено и допълнено издание). В. Търново: „Ай анд Би“, 2018, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524 2018, В. Търново: „Ай анд Би“, 116 с., ISBN:978-619-7281-41-5; COBISS.BG-ID 1286807524


 Игровият подход към баскетболната игра, в контраст с традиционния подход, акцентира върху това, което ще направят обучаваните първо, и после върху това, как да го направят. Още повече, че подходът към играта позволява на учениците да открият какво да правят в нея, като са подтикнати да преживяват, а не под формата на дидактична лекция или друга форма да им бъде наложено определено решение. Водещата цел при него е да се играе възможно най-много. Това е метод на обучение и откриване, който дава възможност учениците да вземат решение относно ситуациите, които са породени от играта, а това е неотлъчна част от вариативността на обучението. Преподаването се насочва директно към играта в нейния опростен вариант. Решаващото тук е, че идеята и структурата на баскетбола се запазват. Редуцирането и адаптирането към възрастта на децата се постига най-вече чрез промяна в правилата.
  Монография
 начално обучение, баскетбол, игрови подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21430
 Милена Алексиева

1. на стр. 533 в: Денев, Ст., М. Алексиева. Проучване мнението на спортни специалисти относно приложението на игрови подход по футбол при деца и младежи със СОП. // МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“

2. Петров, Л., М. Бонев.Факторен анализ на спортната подготовка на подрастващи баскетболисти за играта 3 на 3. МНК „Педагогическото образование - традиции и съвременност“, ВТУ, с. 495-500, ISSN: 2534-9317, COBISS.BG-ID - 1281978852

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/