Помагало по математика за избираеми учебни часове за втори клас. София: Питагор, 2107, 64 с. ISBN 978-619-181-146-5


Минчева, Иванка (2017) Помагало по математика за избираеми учебни часове за втори клас. София: Питагор, 2107, 64 с. ISBN 978-619-181-146-5 София: издателство Питагор


 Учебно помагало за ученици от втори клас с повишен интерес към математиката. Помагалото може да се използва за избираеми учебни часове, както и за други форми на извънкласна дейност.
  Учебник / Учебно помагало
 математика, помагало, избираеми учебни часове, втори клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21426
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/