Книга за учителя по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 189 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/2-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf


Минчева, Иванка (2017) Книга за учителя по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 189 с. http://pitagorbg.com/wp-content/uploads/2018/02/2-klas-matematika-kniga-za-uchitelia.pdf София: издателство Питагор


 Книгата е методическо пособие за начални учители, които преподават математика във втори клас
  Учебник / Учебно помагало
 математика, втори клас, книга за учителя


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21424
 Иванка Минчева

1. Анна Стоева, Силвия Върбанова, Юлиана Дошкова-Тодорова. ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА СТУДЕНТИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ, ИЗУЧАВАЩИ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. - Педагогически алманах, 26 (2), с. ..., Print ISSN: 1310-358Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/