Студентската (де)мотивация за учене. В: Studia philologica. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т. 36/2.


Коева, Янка (2017) Студентската (де)мотивация за учене. В: Studia philologica. Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т. 36/2. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т. 36/2, с. 195-204, Print ISSN 2534-918-X, COBISS.BG-ID 1277647332, НРС N 665


 В статията се разглежда мотивацията като субективна вътрешна детерминация на човешкото поведение, както и етапите, през които преминава демотивацията. Въз основа на анкетно проучване на студентската демотивация за учене се предлага управленска стратегия, която би улеснилиа обучаващите при преодоляване на демотивацията.
  Статия
 мотивация, демотивация, процес на учене, управленска стратегия


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21415
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/