MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL


Димитров, Слави (2108) MODERN TYPES OF TOURISM IN THE EUROREGION GALICIA-NORTHERN PORTUGAL Сб. от Годишната конференция „Развитието на българската и европейска икономика – предизвикателства и възможности", Велико Търново, 28-29 септември 2017 г. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 252-258, ISSN 2603-4093


 Разглежда възможностите за развитие на съвременни видове туризъм в Еврорегион Галисия-Северна Португалия.
  Доклад
 Туризъм, Съвременни видове туризъм, Еврорегион.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21407
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/