Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол)


Георгиев, Георги (2018) Полицията в гражданското общество (правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол) В.Търново: Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий”, 2018, 254 с., ISBN 978-619-208-157-7 COBISS.BG-ID 1288247524


 Актуалността на монографичният труд се определя от недостатъчно проучените и предлагани възможности за адекватен на съвременните условия отговор на социално помагащата мисия на полицията, така че да се засили ролята на полицията като доставчик на социални услуги. Целта е да се дефинират и анализират функциите на полицейската дейност от позицията на социалната й роля като помагащ орган в системата от човешките взаимоотношения. Основните задачи са: Да се осъществи теоретично проучване на научната литература и на други информационни средства, публикации, свързани с теоретичните основи на дейността на полицията в близост до обществото. На тази основа да се систематизират и критично оценят новите идеи и концепции по проблема. Доколко те се подчиняват и доколко те са в основата на съвременната практика; Да се анализира процеса на въвеждане на концепцията “Полицията в близост до обществото” в българската практика; Да се проучат и анализират действащите национални и международни нормативни документи в областта на социално-помагащата роля на полицията, като на тази основа се посочат предизвикателствата и възможностите на правната рамка в превенцията на престъпността; Да се очертаят границите на етичните взаимодействия в полицейската работа, както и нуждата от засилването на гражданския контрол над полицейските практики. Монографичният труд може да се използва от ръководители, специалисти и експерти, които се нуждаят от нови знания за социално-превантивните функции на правоохранителните органи. Те ще са полезни и на студенти, докторанти, специалисти и ръководители, работещи в областта на националната сигурност, които желаят да актуализират своята квалификация.
  Монография
 правоохранителна дейност, социална мисия, професионална етика, граждански контрол
 Издадено
  21401
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge -International Journal Scientific Papers, Vol. 28. 6, Editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, Skopje, 2018, p. 2063-2065, (p.2064). ISSN 2545-4439 (Print), ISSN 1857-923X (Online). –Global Impact & Quality Factor 1.322

2. Димитрова, Я. Хомосексуална ориентация при жени и девойки – социалнопедагогически проблеми. В.Търново: Издателство Фабер, 2018, с.148, ISBN: 978-619-00-0860-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/