Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методой", 2010, т. 10, с. 66-70.


Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият. - В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методой", 2010, т. 10, с. 66-70. ISBN 978-954-524-762-0


 Публикацията е посветена на ролята на проф. Ковачев за полагането на основите на Центъра по ономастика във ВТУ.
  Доклад
 ономастика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21400
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/