Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият // Състояние и проблеми на българската ономастика, 2010, т. 10, (с. 66 - 70) - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"


Петрова, Анастасия (2010) Професор Николай Ковачев - педагогът и ученият // Състояние и проблеми на българската ономастика, 2010, т. 10, (с. 66 - 70) - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-762-0


 Публикацията е посветена на ролята на проф. Ковачев за полагането на основите на Центъра по ономастика във ВТУ.
  Отзив
 ономастика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21400
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/