Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др.


Бянов, Иван (2018) Учебник по Макроикономика / Иван Бянов и др. Въведение в Макроикономиката, Брутен вътрешен продукт, Пари и банки - В: Учебник по Макроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с. 13-80 и 219-255. ISBN 978-619-208-148-5 COBISS.BG-ID 1285571556


 Настоящият учебник има за цел да представи основните принципи и концепции на макроикономическата теория. Неговата структура е съобразена с въвеждащите курсове по Макроикономика. Текстът е структуриран в 12 глави в съответсттвие с възприетите принципи на преподаване във водещи университети по света. В последователност са разгледани обхвата и основните концепциии на макроикономиката, същността и измерването на брутния вътрешен продукт, цикличността на производството, заетостта и безработицата, инфлацията, данъчната система, бюджетната и фискалната политика, парите и банковата система.
  Учебник / Учебно помагало
 макроикономика, учебник, макроикономически проблеми


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21399
 Иван Бянов

1. Радуканов, С. Динамика на паричното предлагане в България за периода 2007 – 2017 г. – New Knowledge Journal of Science, 2019, 8-2, pp. 6-11. ISSN 2367-4598 Цит. с. 7 (с. 229-254. Пари и банки в Учебник по Макроикономика)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/