Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др.


Бянов, Иван (2018) Учебник по Микроикономика / Иван Бянов и др. Поведение на потребителя и потребителски избор,Организация на бизнеса, Производство, разходи и приходи на фирмата - В: Учебник по Микроикономика, Рецензенти: Стоянова, В., Устапеткова, Ж., В. Търново, 2018, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с.89 - 171. ISBN 978-619-208-132-4 COBISS.BG-ID 1285171428


 Микроикономиката е фундаментална икономическа теория. Тя е първата част на Общата икономическа теория. Учебникът съдържа теоретичен анализ на пазарното поведение и взаимодействие на микроикономическите субекти – домакинства и фирми, основни характеристики на пазара и пазарния механизъм, потребителско поведение и потребителски избор, теория на производството, поведението на фирмата при различни пазарни структури, ценообразуване на пазарите на фактори на производство.
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, търсене, предлагане, потребителско поведение, пазарни структури


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21398
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/