Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС


Бянов, Иван (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Националната конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“ 14 юни 2018 г. организирана от Българска платформа за международно развитие в сътрудничество с Институт за икономическа политика, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-02-1, COBISS.BG-ID 1288692196


 Докладът представя текущото състояние на продоволствената несигурност в света, постигнатия напредък в борбата с глада и нуждата от допълнителни действия в посока изкореняване на недохранването и последиците от него. Разглежда се влиянието на ОСП на ЕС върху продоволственото осигуряване в развиващите се страни и се подчертава значението на селското стопанство за постигане на ЦУР 2. Акцентира се върху ключовата роля на съгласуваността между водените политики, както на ниво държави-донори, така и на ниво държави-реципиенти на помощ.
  Доклад
 продоволствена несигурност, ЦУР 2, ОСП, развиващи се страни


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21397
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/