ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ


Бянов, Иван (2018) ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 21 ВЕК И ВЛИЯНИЕТО Й В БЪЛГАРИЯ Годишникът „Икономика и бизнес“ е с ISSN 2534-9651, Департамент "Икономика" на НБУ


 В настоящата статия се разглеждат разходите на Общата селскостопанска политика в рамките на 10-годишен период от 21-ви век. Обръща се внимание на двата стълба за подпомагане на селското стопанство - Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФЗГ), т.е. 1-ви стълб, и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 2-ри стълб. В статията се анализира и България в контекста на разходи по линия на ОСП и принос на сектор „селско, горско и рибно стопанство“ в икономиката на страната чрез показателя БДС. Поради факта, че основните ползватели на субсидии са, т.нар. пазарно ориентирани земеделски стопанства, които са в обхвата на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ), в края на статията се анализират някои показатели на тези стопанства в България.
  Статия
 ОСП, БДС, разходи за ОСП, България, ЕС-15, ЕС-Н13, СЗСИ
 Под печат
  21396
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/