Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика. Отг. редактор Ж. Чолакова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, т. 55, кн. 1, сб. Б, с. 68-98.


Петрова, Анастасия (2017) Фразеологичното значение като културно обусловена същност. - В: Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика. Отг. редактор Ж. Чолакова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017, т. 55, кн. 1, сб. Б, с. 68-98. Print ISSN 0861-0029


 The present paper examines several phraseological units with component φρένες, which express concepts of mental or emotional state. The importance of the phraseology in the study of the deep penetration of the culture into the language (in the form of mythologems, symbols, stereotypes, prototype situations, etc.) is discussed. The analysis of language material proves that the phraseological meaning is a culturally predetermined.
  Статия
 phraseological meaning, language and culture, conceptual metaphor, conceptual pictures of the world, language picture of the world, archaism, φρένες.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21389
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/