Актуална ситуация и социална включеност на субектите, ангажирани с трудовата заетост на младежите. - В: ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Ред. Г. Георгиев


Георгиев, Георги (2018) Актуална ситуация и социална включеност на субектите, ангажирани с трудовата заетост на младежите. - В: ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ (НАГЛАСИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ) Ред. Г. Георгиев В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, с.123-158 ISBN: 978-619-205-093-1 COBISS.BG-ID 1288473316


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  21378
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. Хомосексуална ориентация при жени и девойки – социалнопедагогически проблеми. В.Търново: Издателство Фабер, 2018, с.148, ISBN: 978-619-00-0860-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/