Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748


Легкоступ, Пламен (2018) Изобразително изкуство за 3. клас (съавтор), печатен - хартиен носител; Одобрен със заповед № РД 09-1183/19.07.2018; София, Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД, 2018, Формат: 21х29 см, 72 стр., ISBN: 978-954-01-3600-4; COBISS.BG-ID 1286955748 Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД


 „Учебникът дава творческа свобода и на учителя, и на ученика – обобщава оценител на МОН. – Темите са разработени увлекателно и са илюстрирани с образци от майстори на изобразителното изкуство, детски творби и интересни снимки. Те способстват за формиране на естетическа култура и ключови компетентности у учениците.” Към тази оценка може да се добавят още няколко предимства на учебника: задачи с различна степен на трудност; задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа; добре онагледени изобразителни техники; тестове за входяща и изходяща диагностика; речник на понятията с допълнителна информация; богати междупредметни връзки. Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообразни изобразителни и игрови дейности, които отговарят на възрастовите особености на третокласниците и надграждат уменията им от предишните два класа. Уроците са кратки, с ясни и точни определения за понятията и с лек превес на илюстрациите. Впечатление прави атрактивната организация на страниците: уроците за нови знания са оцветени в синьо, за затвърдяване и обобщение – в червено, а за проверка – в жълто. Творческите задачи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобразителни материали и техники.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, трети клас, начално училище


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21376
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/