БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Бянов, Иван (2018) БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Българското земеделие в условията на членство на България в Европейския съюз. – В: Сб. Международна научна конференция „Интеграционни процеси в глобалната икономика“, посветена на 25 години катедра „Международни икономически отношения“, 11 май 2018 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2018, с. 91-100. ISBN 978-954-23-1666-4; COBISS.BG-ID 1288428516 https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/3903


 Целта на статията е да се направи сравнение на развитието на селското стопанство в България и новите страни-членки на ЕС (ЕС-13) в периода 2003 - 2017 г. Тук се обръща внимание на няколко общи показателя на макроравнище. Резултатите от изследванията в тази статия показват интересен преход и специфични последици за българската селскостопанска икономика Тази статия обръща специално внимание на т.нар. пазарно ориентирани стопанства в България, които са обект на наблюдение от системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ), които са сред основните бенефициенти по прилаганите мерки от ОСП.
  Доклад
 ОСП, СЗСИ, България, земеделски стопанства


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21369
 Иван Бянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/