За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура.


Генова, Дафинка (2018) За визуалната и вербална комуникация в политическата карикатура. Български фолклор, 2018, 44(2), с. 185-203. Print ISSN 0323-9861


 Статията има за цел изследването на визуалната и вербална комуникация и тяхното взаимодействие в политическата карикатура. Анализират се необходимите средства, които карикатуристът използва за предаване на послания като визуални метафори и метонимии. Визуалните метафори и метонимии се разглеждат от гледната точка на когнитивната теория за метафората и метонимията. Анализират се и импликациите, породени от взаимодействието между изображение, заглавие и текст (за случаите, когато има заглавие и/или текст), както и метафорите и импликациите отвъд изображението, заглавието и текста. Основно понятие при анализа е понятието неконгруентност от неконгруентната теория за хумора, което се използва и по отношение на вербалната и визуална метафора. От лингвистичната обща теория за вербалния хумор се използва понятието логически механизъм за осмисляне или (частично) премахване на неконгруентността. Политическата карикатура се разглежда в съпоставка с текста на вица, базов текст за анализиране на вербалния хумор в областта на психологията, културната антропология, лингвистиката, философията и социологията. Изображението и текстът действат като контекстуализиращи знаци (cues) за достигане до вероятното послание на карикатуриста. Интерпретацията на политическата карикатура не е дефинитивна и окончателна и зависи както от фоновите знания на зрителя/читателя, така и от това, доколко той е запознат с жанра.
  Статия
 хумор, политическа карикатура, неконгруентност, визуална неконгруентност, визуална метафора, визуална метонимия
 Издадено
  21366
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/