Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. Велико търново: Слово


 Познавателната книжка „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 2.“ (6–7 г.) е основно средство за реализиране на педагогическо взаимодействие, насочено към ориентиране на детето в социалния свят. Съдържа картинни сюжетни разработки на 32 теми от програмното съдържание по образователните ядра „Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“ и „Културни и национални ценности“, задаващи тематичните акценти на Част 2. Предлага възможности за вариативно съчетаване на форми и методи на педагогическо взаимодействие, които в развиващ план предпоставят формиране на ключови персонални, социални и граждански компетенции. Тяхното своевременно проявяване и направляване се гарантира чрез педагогическата система „Моливко – играя и зная“, чрез която в съдържателен и образователно-приложен план се осигуряват образователни шансове за пълноценно интегриране на детската личност в средата. Това се постига чрез прилагане на модели за личностно развиващи взаимодействия, основани на партньорство при динамична промяна в позициите на равноправните педагогически субекти (учителят и детето).
  Учебник / Учебно помагало
 Околен свят, четвърта подготвителна група, познавателна книжка
 Издадено
  21353
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/