Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за четвърта подготвителна възрастова група (6–7-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018. ISBN 978-619-212-036-8. Велико Търново: Слово


 Познавателната книжка „Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1“ (6–7г.) е основно средство за реализиране на педагогическо взаимодействие, насочено към ориентиране на бъдещия ученик в природната среда. Представя 32 теми от програмното съдържание по образователното направление „Околен свят”, свързани с образователно ядро „Светът на природата и неговото опазване“. Съдържанието на книжката е основа за реализиране на вариативна система от форми, подходящи за индивидуална, групова и фронтална работа. Съобразно сложността на темата и задачите, учителят преценява какъв вариант на организация да приложи. Темите са подредени при отчитане на сезонния принцип, като обект на познание е системата от условия за динамична промяна на обектите от средата. Уточняването на времевите представи се постига чрез използване на изображения, съобразени с възрастовите особености и познавателните възможности на 6–7-годишните деца. Опознаването и устното изразяване на наученото за природата се поощрява чрез представените нагледни опори, в които е вложена конкретна информация за: годишно време, месец, поредна седмица, последователни дни на седмицата.
  Учебник / Учебно помагало
 Околен свят, четвърта подготвителна група, познавателна книжка
 Издадено
  21352
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/