Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Моливко – играя и зная. Околен свят. Част 1. Познавателна книжка за трета подготвителна възрастова група (5–6-годишни деца). Велико Търново: Слово, 2018.ISBN 978-619-212-031-3. Велико Търново: Слово


 В педагогическия модел „Моливко – играя и зная“ взаимодействието на 5–6-годишните деца с природния свят се реализира чрез система от основни и допълнителни форми. В познавателната книжка са включени 32 теми, предназначени за работа при седмичен хорариум от две ситуации. Техният вид се определя по преценка на учителя и може да се допълни чрез различни интерактивни форми. Идеи за това са представени в примерното годишно разпределение и методическите указания. Предлагат се варианти за реализиране на непосредстен контакт с природата и активно учене в и сред нея. Предвиждат се различни опции за организиране на педагогическото взаимодействие с акцент ранно подготвяне и изявяване на природонаучни компетенции. Фокусът е по посока включване в достъпна практико-преобразуваща изследователска дейност, участие в моделираща дейност, детско презентиране и конфериране с екологично съдържание, колекциониране, проектна дейност.
  Учебник / Учебно помагало
 Околен свят, трета подготвителна група, познавателна книжка
 Издадено
  21349
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/