Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли.


Дерменджиев, Атанас (2018) Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  21348
 Атанас Дерменджиев

1. Русев, Марин. Вместо предговор. За социалната и културната география - (не) предизвикано. -: Социална и културна география. Анализ(и), контекст(и), (с)мисли. -В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7 COBISS.BG-ID 1288453092. с. 7-11.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/