Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Е. Панушев. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 49-71. ISBN 978-619-7281-29-3


Диманов, Даниел (2017) Европейска политика в областта на околната среда – развитие и основни резултати. - В: Прилагане на интегриран подход в икономическата политика на Европейския съюз. Ред. Е. Панушев. Велико Търново: Ай анд Би, 2017, с. 49-71. ISBN 978-619-7281-29-3 Велико Търново


 Наред с икономическата интеграция, опазването на околната среда е един от основните приоритети на ЕС, което прави екологичната политика неразделна част от европейския интеграционен процес. В разработката се разглеждат развитието на политиката на ЕС в областта на околната среда, основните цели и постигнатите резултати в тази насока.
  Монография
 екологична политика, устойчиво развитие, Стратегия „Европа 2020“


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21347
 Даниел Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/