Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8


Диманов, Даниел (2018) Дял на трудовите доходи в България за периода 2010-2018 г. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции "Украина - Болгария - Европейский союз: современное состояние и перспективи", Варна, 17 сентября 2018 г. Под ред. Савина Г. Г. Херсон: ФЛП Вышемирский В. С., 2018, с. 240-244. ISBN 978-617-7573-31-8 Украйна


 В доклада се разглежда функционалното разпределение на доходите в България за периода 2010 - 2018 г. и в частност - доходите от труд. През разгледания период е налице ръст на относителния дял на трудовите доходи спрямо останалите доходи в икономиката.
  Доклад
 БВП, трудови доходи, компенсация на наетите лица, брутен опериращ излишък, смесен доход, чисти данъци


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21346
 Даниел Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/