Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване).


Андреева, Десислава (2018) Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на ПР практиците (резултати от локално проучване). Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis // Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36 (2), с. 51-62. ISSN: 2534-9236, COBISS.BG-ID:1277647332.


 Докладът представя резултатите от анкетно проучване сред ПР специалисти за механизмите на работа с журналисти, степента на удовлетвореност и комуникационните ефекти от взаимодействието между двете сфери. Анкетирани са ПР служители в структури на общинската и държавната власт, на правораздавателната и правоохранителната система, образователни институции, политически партии и бизнес, ситуирани или развиващи своята дейност на територията на област В. Търново. Една част от въпросите са ориентирани към честотата, механизмите, практиките за общуване и работата с журналисти. Друга основна група въпроси търси оценки за ефективността на взаимоотношенията между двете сфери, разбиранията им за професионалните ангажименти и принципи на работа. Разработката е част от по-мащабно научно-практическо изследване върху проявленията и последствията от взаимопроникването на двете комуникационни сфери.
  Статия
 медии, пиар, журналистически стандарти, анкета


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21341
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/