Българските начални школи по акордеон и употребата им в началното обучение на студентите от педагогическите специалности на ВТУ.


Мандикова-Иванова, Вася (2018) Българските начални школи по акордеон и употребата им в началното обучение на студентите от педагогическите специалности на ВТУ.


 Направен е обзор на четири системи за начално обучение по акордеон с цел да се проследят позициите на различните автори и да се съотнесат към обучението на студенти от педагогическите специалности на ВТУ.
  Доклад
 акордеон, начално обучение
 Под печат
  21340
 Вася Мандикова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/