Developing Strategic Listening to L2 lectures in Academic Discourse.


Великова, Силвия (2017) Developing Strategic Listening to L2 lectures in Academic Discourse. - Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis / Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, том 36, брой 2. Ред. Л. Иванова, Ц. Иванова, П. Радева, Д. Опацка-Валасек, С. Денич-Михайлович, С. Бонова, В. Хънтов, Н. Няголова, В. Донев, Я. Даскалова, Х. Христова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 205-217. Online ISSN: 2534-9236, Print ISSN: 2534-918X, COBISS.BG-ID 1277647332 < http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol36/iss2/19 >


 
  Статия
 L2 lecture comprehension, strategy-based instruction, language for academic purposes
 Издадено
  21332
 Силвия Великова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/