Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства


Петрова, Мариана (2007) Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), с.230-235


 В статията се анализира проведеното изследване с ученици от четвърти клас в VIII ОУ “Юрий Гагарин” от град Сливен. Обект на изследване е учебно- познавателната дейност на учениците при изучаване на темите по “Човекът и природата”, а предмет на изследването са възможностите за повишаване на мотивацията на учениците за изучаване на природата, чрез използване на мултимедийни презентации. С възможностите на съвременните информационно-комуникационни технологии и по-конкретно чрез мултимедийните презентации се представя нова, непозната за децата материя – процесите и явленията в природата.
  Статия
 ИТ в училище, мотивация, интеграция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  21330
 Мариана Петрова

5. Андреа Тодорова, THE ROLE OF INTERACTIVE WHITEBOARD IN PRESCHOOL EDUCATION, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.4, с.243-244

6. Анелия Петрова, Татяна Лилова. THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TRAINING, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2., с.304-307

7. Недялка Димова Томаатанасова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1 КЛАС, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.4, с.245-250

8. Таня Цуцуманова. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ. XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, т.4, с.255-258

9. Ямаков, Д. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ В СРЕДАТА НА КАНООТ! ЗА КОНТРОЛ НА ЗНАНИЯТА, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.2, с.373-377

1. Ani St. Slavcheva, Elena D. Petrova, Boyana S. Ivanova, Maria Bl. Pavlova. RESEARCH BEHAVIOR AND ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN CHILDREN IN PRACTICAL AND INITIAL AGE. III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

2. Анелия Петрова, Татяна Лилова. ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

3. Елена Петрова, Бояна Иванова, Мария Павлова, Ани Славчева. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

4. Старирадева Й. М. Связь между познавательной и игровой компьютерной деятельностью в современном обучении, Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11–13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 119 – 120

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/