Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение


Петрова, Мариана (2001) Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1310-358X (print) 2367-9360 (online), бр.1-2, 2001, с. 5-15


 The preparation of teachers for efficient use of new information and communication technologies is an immediate as well as strategic aim of every higher education institution.
  Студия
 учебен процес, логическа рамка


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  21326
 Мариана Петрова

3. Недялка Димова Томаатанасова, ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1 КЛАС, XI Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 2018, т.4, с.245-250

1. Маринова, В. „Построение логической структуры учебного материала математических теорий”, КузГТУ, Белово, 2012

2. Маринова, В. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ВУЗОВ, КузГТУ, Белово, 2012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/