В. Радева. Българска лексикология и лексикография


Бонджолова, Валентина (2018) В. Радева. Българска лексикология и лексикография Съпоставително езикознание, списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ХLIII, 2018, № 2, 52-56. ISSN – 0204 – 8701. COBISS.BG-ID – 1158566372.


 Издадената през 2017 г. от Василка Радева „Българска лексикология и лексикография” (В. Радева. Българска лексикология и лексикография. София, Издателство „Изток-Запад”, 2017. (27 п.к.) 430 с.) представлява обемисто и задълбочено изследване с висока научна стойност, отразяващо съвременното състояние и натрупаните достижения в това научно направление. Монографичният труд обстойно представя най-важните въпроси и проблеми на тази лингвистична наука, разкривайки особеностите на българската лексикална система. Той носи чертите на полезна научна и учебна продукция, която ще привлече вниманието не само на специалистите и ще подтикне към нови изследвания.
  Рецензия
 рецензия, лексикология, изследване, учебник
 Издадено
  21304
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/