Фестивалът в развитието на културните индустрии.


Христова, Христина (2017) Фестивалът в развитието на културните индустрии. В: STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, 2017,Том 36, бр. 2, c. 25-38, ISSN 2534-9236, COBISS.BG-ID 1277647332


 Докладът е опит да се проследи развитието на фестивала от средата на ХХ столетие в сферата на културните индустрии. Разгърната е концепцията за трансформирането на фестивалните събития в средоточия на марки и в посланици на градския брандинг. Основни акценти в изследването са взаимоотношенията между фестивала и празника и разрастването на фестивалната индустрия под влияние на обществените и пазарните закономерности. Текстът е структуриран в две части. В първата част са очертани семантичните измерения на понятието „културна индустрия”. Откроена е позицията на фестивалите в спектъра на културните и творческите индустрии и ролята им за просперитета на туристическите дестинации. Във втората част са изложени становища за жанрoвата специфика на фестивалните форуми и тяхната обвързаност с процесите в градския брандинг и с пазарните тенденции. Изследването се основава на теорията за хиперконсуматорското общество (Жил Липовецки) и на концепциите за перспективите на културния туризъм в динамично развиващата се глобализация.
  Доклад
 фестивал, празник, културни индустрии, културен туризъм, бранд


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21302
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/