БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА


Иванова, Ценка (2012) БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА https://www.president.bg/docs/1352300257.pdf: Президент на Р България. Заседание на Съвета по духовност, култура и национална идентичност на тема "Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството с българите по света", 7 ноември 2012 г.


 Текстът е опит за типология и анализ на: българските общности в чужбина; на дейностите, осъществявани в миналото и понастоящем от различни български институции от държавния и неправителствения сектор с адресат – българите извън България; на дейностите, които осъществява българската държава чрез различни институции и под различни форми за популяризиране на българския език и българската културна идентичност по света. Правят се предложения за организация на осъществявани и на отсъстващи от сегашните практики дейности. Предметът на този анализ е многопластов и динамичен, тъй като се наслагват традиционни форми на работа с утвърдили се стереотипи от предходни периоди и породени от промените през последните две десетилетия нови ситуации.
  Студия
 български език, българска култура, национална идентичност, българска диаспора, българите в чужбина, държавна политика
 Издадено
  21301
 Ценка Иванова

1. Халачева, Светозара. Роден и/или майчин език. В: Чуждият език и съвременното висше образование (международна конференция на МУ - Варна), Варна, 2017, с. 225-229.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/