Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ


Иванова, Ценка (2018) Ежегодната конференция "Езици, култури, комуникации" във Филологическия факултет на ВТУ сп. Проглас, кн. 1/2018, том 27; ISSN 0861-7902


 Ежегодната международна конференция на Филологическия факултет при Великотърновския университет се проведе на 8–9 юни 2018 г. Тази година тя бе посветена и на 55-годишнината от основаването на Факултета и първите специалности в него – Българска филология, Руска, Френска и Немска филология. Годишната факултетска конференция е форум за представяне на резултатите от научни изследвания в областта на филологиите и на сродни научни направления в областта на хуманитарните, обществените и педагогическите науки, както и възможност за обмяна на мнения и дискусии между изследователи от български и чуждестранни академични институции, за приобщаване на докторанти и студенти към изследователската работа. Тази година в конференцията се включиха близо сто участници от десет български академични институции и от десет университета от пет други държави. Докторантското и студентското участие бе представено от близо четиридесет доклада, вкл. чрез съвременните технологии с директно включване от чужбина – обстоятелство, което заслужава внимание.
  Отзив
 езици, култури, комуникации
 Издадено
  21300
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/