ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ВЕЛИКО ТЪРНОВО)


Андреева, Деница (0) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ВЕЛИКО ТЪРНОВО)


 Публичната администрация в България осъществява своите задължения в условията на високи изисквания от страна на потребителите, обществено недоволство и недостатъчно ресурси. Пред нея стои нелеката задача да подобри предоставяните услуги, да осигури по-ефективното използване на ресурсите и да гарантира подобряване ефективността от своята работа в условията на ограничени средства и висок обществен натиск. В разработката се осъществява анализ на резулатите от дейността на инспекцията по труда за 2017 г., на чиято основа са изведени препоръки за необходимостта от промяна в компетенциите на човешките ресурси в структурите на ИА „ГИТ” посредством използване на компетентностен подход.
  Статия
 управление, човешки ресурси, публични организации, компетенции, инспекция по труда
 Под печат
  21295
 Деница Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/