"Професионалният избор на българските и руските студенти в условията на пазарно функциониране"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0


Чавдарова, Велислава (2018) "Професионалният избор на българските и руските студенти в условията на пазарно функциониране"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0 Сборник докладов" Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.381-388. ISBN 978-5-7609-1376-0


 В доклада са представени резултатите от проведено емпирично изследване на кариерния избор на български и руски студенти, осъществено в периода октомври 2016 – декември 2017 година. Целта ни е да разкрием доминиращите кариерни предпочитания на младите хора в България и Русия и да установим нивото на професионалната им зрялост в кроскултурален аспект.
  Доклад
 кариерен избор, професионален профил, студенти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21287
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/