"Кроскултурален анализ на професионалната самооценка на български и руски студенти"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0


Чавдарова, Велислава (2018) "Кроскултурален анализ на професионалната самооценка на български и руски студенти"; Сборник " Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", Унив. издателство ТвГУ, ред.колегия Т.Жалагина, Е.Гаврилова, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0 Психология труда и управления как ресурс развития общество в условиях глобальных изменений", сборник докладов, с.369-374. ISBN 978-5-7609-1376-0


 В доклада са представени резултати от проведено в периода 2016 – декември 2017 година кроскултурално изследване на професионалната самооценка на български и руски студенти от различни специалности. Получените резултати отразяват степента на професионална зрялост и готовност на младите хора за професионална реализация.
  Доклад
 професионално самоопределение, професионална самооценка, професионална идентичност, студенти, кроскултурален анализ


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21286
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/