КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ)


Иванова, Ценка (2018) КОНВЕРГЕНТНИ И ДИВЕРГЕНТНИ ПРОЦЕСИ НА ЕЗИКОВАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОТ СРЕДАТА НА 19. ДО СРЕДАТА НА 20. ВЕК (ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КНИЖОВНИ ЕЗИЦИ) XVI Међународни конгрес слависта: ОКРУГЛИ СТО "Kрај Првог светског рата и словенски свет: Језичко наслеђе и језичка политика", Филолошки факултет Универзитета у Београду, Србија; http://www.ikum.org.rs/images/stories/programmks1.pdf


 Както в исторически план, така и в съвременния модерен свят съществува конкретна, многопластова и динамична връзка между книжовен език и политика. Съвременният облик на южнославянските книжовни/ стандартни езици е функция на политика с дълбоки корени, които започват от религиозни институции и средновековни държави. От епохата на (южно)славянските национални възраждания свой отпечатък оставят политиките на многонационалните империи (Австро-Унгарска, Османска, Руска) спрямо носителите на славянски езици и култури, но и междусъседските отношения, обвързани с борби за политическо и културно надмощие на Балканите. Траен отзвук имат междусъседски и балкански войни преди Първата световна война, различната принадлежност към воюващите блокове по време на двете световни войни и последвалите междусъседски отношения. Политиките, които променят статуса и броя на южнославянските книжовни езици от края на 19. век, през 20. и в началото на 21. век предизвикват разнопосочни научни и обществени реакции. Винаги обаче в лингвистичен план е стоял въпросът за разграничението между южнославянските езици и конкретно – как при умножаването на броя на книжовните езици на същата езикова територия се постигат компонентите на разграничението в отделните езикови равнища (структурно-езиков аспект), а в социолингвистичен план – как се осъществява комуникацията между „носителите“ на различни книжовноезикови стандарти от гледна точка на дихотомиите свое : чуждо vs. разбирам : не разбирам (културологичен и социален аспект).
  Доклад
 южнославянски езиков ареал, южнославянски книжовни езици, деветнайсети век, конвергенция, Първа световна война, славистика, дивергенция, език и политика


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  21285
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/