Ценка Иванова. ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ (социолингвистични и лингвокултурологични теми: славянски и балканославянски езици)


Иванова, Ценка (2015) Ценка Иванова. ЕЗИКОВИ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ (социолингвистични и лингвокултурологични теми: славянски и балканославянски езици) електронно издание


 Книгата е предназначена за студенти, които под една или друга форма, в различни съвременни образователни степени и програми, се срещат с проблемите на междуезиковите и междукултурните комуникации в широката палитра на техните проявления. Предназначена е също за по-широка читателска аудитория с различна базисна компетентност и професионална специализация. Въпросите, които се поставят тук по-разгърнато или като тезиси, целят да провокират лична заинтересованост за повече информация, да предложат тематичен кръг от изследователска проблематика. Те могат да се дефинират и като необходими знания и предпоставка за адекватни съвременни комуникации както извън „своя” език, така и в собствената комуникативна среда. Тематични области: 1) Динамиката на съвременните комуникации през призмата на езиковите компетентности - езици, глобализация, езикова стратификация; 2) Комуникациите между общите принципи, езиците, конкретните комуникативни актове и участниците в тях; 3) Общи и конкретни проявления на връзката език-общество-култура и функционалната съпоставимост на езиците; 4) Функциите на езиците в междуетническото и междудържавното общуване, социолингвистични параметри на отделния език, социализация и език, майчин или първи език, втори или чужд език; 5) Форми на съществуване на езика, политическият контекст на езиковите отношения и книжовните езици; 6) Езикът и културата в тяхната взаимозависимост: пътища за взаимно проникване на култури, лингвокултурологични/ етнолингвистични ракурси, свое/чуждо и фонови знания, превод и фонови знания, фонови знания и комуникации; 7) Балкански и балканославянски социолингвистични теми: езици и езикова политика на Балканите, политическият контекст на южнославянските кодификации (исторически и съвременен аспект), езикът и културата на „другия” в училищата и университетите на Балканите; 8) Лингвокултурологични теми – познавателни, образователни и приложни ракурси.
  Учебник / Учебно помагало
 езици, култури, комуникации, междукултурни комуникации, глобализация, социолингвистика, лингвокултурология, славянски, балканославянски
 Под печат
  21284
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/