Полова социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2001) Полова социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 206-209, ISSN 1311-3321


  Позовавайки се на психосексуалните (З. Фройд), когнитивните (Ж. Пиаже), нравствените (Л. Колбърг) аспекти на детското развитие и собствени проучвания, се прави характеристика на половата социализация на детето от предучилищна и начална училищна възраст в конкретните за всяка възраст подпериоди.
  Статия
 Полова социализация , дете от предучилищна и начална училищна възраст
 Издадено
  2126
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/