Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография.


Давидов, Димитър (2018) Специализирана двигателна активност за развитие на психофизически качества на студенти. Монография. Издателство „Ай анд Би“, В. Търново, 2018. (обем - 134 стр.)ISВN 978-619-7281-37-8;COBISS.BG-ID 1286835684 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1717093494169619


 Настоящата монография засяга един изключително важен проблем - успешната адаптация на съвременния човек към драстичните промени на средата, в която живее. Тя е коренно различна от тази, която е била само преди 10-15 години. Глобализацията в световен мащаб, бързото развитие на технологиите и стремителното им навлизане в във всички области на живота, както и промените в климата на земята, промениха коренно условията на живот и изправиха човечеството пред нови предизвикателства. Зачестиха природните бедствия, терористичните актове, авариите и различни социални конфликти, което естествено налага провеждането на специализирана психофизическа подготовка на индивида за успешно справяне с тези нестандартни ситуации. В представената авторска разработка се проследява проведена специализирана психофизическа подготовка на студенти за действие в нестандартни ситуации. Доказва се както необходимостта от такъв вид подготовка, така и нейната ефективност за повишаване нивото на психофизическите качества на обучевените, необходими за успешното адаптиране към средата. Монографията съдържа четири основни глави. В първата от тях, в най-общ вид, теоретично са представени видовете нестадндартни ситуации, тяхната същност и възникване. Във втора глава са разгледани психофизическите качества на студентите във възрастов аспект, както и функциите и значението на дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ във висшите училища. Разяснена е необходимостта от провеждането на специализирана психофизическа подготовка, като са разкрити и възможности за нейното внедряване в редовните часове по физическо възпитание и спорт. Предлагат се четири нива, като се започне от най-малките - първокласници и се стигне до последния организиран етап в образователната ни система - в университетите. В трета глава е разяснена същността на специализираната психофизическа подготовка на студенти. Базирайки се на теоретични проучвания са посочени целите, конкретните задачи, методическите изисквания, основните принципи и етапите при обучението на новите двигателни умения. Представени са и основните четири раздела от програмата на специализираната подготовка, онагледени с богат снимков материал. В четвърта глава, чрез статистически методи е доказана ефективността на специализираната психофизическа подготовка на студенти. Показано е нейното влияние върху моментното физическо състояние на студентите, както и върху изследваните психически качества и процеси. Монографичният труд е предназначен за специалисти в областта на физическото възпитание и спорта. Той не изчерпва проблема за справянето с нестандартните ситуации, но ще допринесе за развитието на идеята за осъществяването на последователна и системна подготовка на учащите се от всички етапи в образователната ни система.
  Монография
 психофизическа подготовка, психофизическа готовност, студенти, нестандартни ситуации.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21252
 Димитър Давидов

1. Давидова, Т. Групова психофизическа готовност за действие в нестандартни ситуации. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция 27-28 юни 2019 г. Том 2. Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново 2019 г. (стр.254) ISSN 1314-1937. (електронно издание)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/