Самостоятелността – личностно качество на детето от предучилищна и начална училищна възраст


Христова-Коцева, Рени (2001) Самостоятелността – личностно качество на детето от предучилищна и начална училищна възраст Научни трудове, том 38, серия 6, Педагогика и обществознание, Научна конференция “Интеграцията “детска градина – начално училище”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 25-26 октомври 2001, Ред. Зл. Здравкова. Русе, 2001, с. 210-214, ISSN 1311-3321


  Въз основа на проведено изследване се конструира петстепенна скала, показваща нивото на самостоятелност като интелектуално-поведенчески и емоционално-социални прояви на детето от предучилищна възраст.
  Статия
 Самостоятелност, дете от предучилищна и начална училищна възраст
 Издадено
  2125
 Рени Христова-Коцева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/