Критерии за избор на учебен комплекс по английски език.


Кънева, Пенка (2018) Критерии за избор на учебен комплекс по английски език. Сб. доклади от годишна университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 година, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", с. 140 - 147, ISSN 2367-7481, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book).


 В доклада се представят добри практики, методи и критерии за оценяване на учебни комплекси по английски език, описани в специализираната научна литература.
  Доклад
 учебен комплекс, английски език, методи, критерии, оценяване
 Издадено
  21241
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/