Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране.


Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 2007, стр. 98-119, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID - 1181161444


 Проследява еволюцията на техниките за програмиране и възникването на концепциите и механизмите на ООП
  Студия
 програмиране, програмни парадигми, обучение, обектно ориентирано програмиране.


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21232
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/