Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране.


Дончев, Ивайло (2007) Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 2007, стр. 98-119, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 1310-358X


 Проследява еволюцията на техниките за програмиране и възникването на концепциите и механизмите на ООП
  Студия
 програмиране, програмни парадигми, обучение, обектно ориентирано програмиране.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21232
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/